ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
News
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เพื่อใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
 
     

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสำรวจ เพื่อใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


กรุณากดเพื่อตอบ แบบสอบสำรวจ