ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.56 ถึงวันที่ 31 ก.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคาร 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะตน : 30 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

กำหนดวันประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.20 - 14.50 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 - 14.00 น. (ถ้าผู้เสนอราคารายใดมาไม่ทันการลงทะเบียนตามวันเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง) ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เลขที่ 200 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3944 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

 ประกาศ