ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.56 ถึงวันที่ 14 ส.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 
     
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด เพื่อติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 7 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคาร 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะตน  :  9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.20 - 10.50 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น. (ถ้าผู้เสนอราคารายใดมาไม่ทันการลงทะเบียนตามวันเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง) ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เลขที่ 200 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3944 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

 ประกาศ