ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.56 ถึงวันที่ 14 ส.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำดื่มพร้อมชุดกรองน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 
     
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำดื่มพร้อมชุดกรองน้ำ เพื่อติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 30 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคาร 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะตน : 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.50 - 14.20 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.30 น. (ถ้าผู้เสนอราคารายใดมาไม่ทันการลงทะเบียนตามวันเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง) ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เลขที่ 200 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3944 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

 ประกาศ