ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.56 ถึงวันที่ 31 ก.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง