ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.56 ถึงวันที่ 5 ก.ย.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,935,000.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 26 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 29 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะตน : 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

กำหนดวันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.20 - 10.50 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น. (ถ้าผู้เสนอราคารายใดมาไม่ทันการลงทะเบียนตามวันเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง) ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เลขที่ 200 อาคารจุลดิศหาดใหญ่ พลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 1885-7 ต่อ 7507 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

 ประกาศ