ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.56 ถึงวันที่ 31 ส.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
     

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.15/2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ตั้งแต่เวลา 14.20 - 14.50 น. นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกาศให้ บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,030,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศ