ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.58 ถึงวันที่ 18 ก.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
     

 
  หัวข้อข่าว :: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.10/2557  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 17,811,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 ประกาศ