ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.58 ถึงวันที่ 29 ก.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
     
หัวข้อข่าว :: ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดขอบเขตของงาน : 28 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใช้ระบบ Conference ระหว่างวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กำหนดยื่นซองเสนองาน : 29 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองาน : 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ที่ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7602 โทรสาร 0 7431 4801 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ