ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
     

 
  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับหลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ.3/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้สิ้นสุดแล้วนั้น มหาวิทยาลัยประกาศให้ บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ในวงเงินทั้งสิ้น 3,760,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด