ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2551(ยกเลิก)
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2(ยกเลิก)
ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2561
-->  หน้า 1