ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    รายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
รายงานการประชุมโครงการอบรมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รายงานการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
-->  หน้า 1