ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
เอกสารทางการเงิน
คู่มือระบบสารสนเทศระบบบัญชีสามมิติ
แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
แบบฟอร์มรายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มยืนยันการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ประจำเดือน
แบบฟอร์มสำหรับสำรวจครุภัณฑ์
แบบฟอร์มรายงานการรับบริจาคทรัพย์สิน ส่งสำนักงบประมาณ
แบบฟอร์มรายผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบ บก.บจ.9 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
แบบรายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบ ข้อ 16
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มทะเบียนคุมสินทรัพย์เงินรายได้ส่วนงาน
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
แบบฟอร์มบัญชีธนาคารที่ไม่ปรากฎในระบบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ งวดปีงบประมาณ 2561
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจัดส่งเอกสารทางการเงินผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc)
แบบฟอร์ม การขอบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก/บันทึกข้อความภายใน
-->  หน้า 1