ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    เผยแพร่  
คู่มือ แนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติการเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยนายวิชัย แซ่หลี
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณทางการเงิน
ขันตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ( ณ 31 พฤษภาคม 2557)
แผนผังทางเดินเอกสารของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ( ณ 31 พฤษภาคม 2557)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
หลักธรรมาภิบาล
(ร่าง)คู่มือผังบัญชีพร้อมคำอธิบาย (หมวดค่าใช้จ่าย)
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการขอกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ2560และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2561
โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โครงการเงินทุนหมุนเวียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โครงการเงินทุนหมุนเวียน
รายการสรุปเงินประกันหอพักคงค้าง วิทยาเขตพัทลุง
รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2562)
รายละเอียดทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2562)
รายงานการรับเงินบริจาค เงินรับฝาก ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61-พ.ค.62)
รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61-พ.ค.62)
รายละเอียดทุนวิจัยภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561 (ส.ค.61-พ.ค.62)
-->  page 1