ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    คู่มือ  
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เมนูการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ระบบบริหารสินทรัพย์
ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก โปรแกรมบัญชีสามมิติ (Acct3D)
ระบบบัญชีแยกประเภท
วิธีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏฺบัติงานนอกพื้นที่ในประเทศ
-->  หน้า 1