ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
 
ระเบียบ กลับหน้าหลัก
      ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ว่าด้วย การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ว่าด้วย การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ. 2555
ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2555
ว่าด้วย เงินทดรอง พ.ศ. 2554
การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2554
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ.2553
-->  หน้า 1