ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      เอกสารทางการเงิน
สัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ใช้กระดาษสีฟ้า เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2562)
แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สัญญายืมเงินทดรอง
สัญญายืมเงิน (ตัวใหม่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2561)
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอรับเสื้อและอุปกรณ์อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารนิสิต (เงินบำรุงกิจกรรม-กีฬา)
ใบนำส่งเงิน
สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยใช้กระดาษ A4 สีฟ้า)
แบบคำขอรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (เริ่มใช่วันที่ 1 พฤศจิกายน 59)
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรับเงิน (สำหรับการรับเงินจากบัณฑิตวิทยาลัย)
ใบสำคัญรับเงิน - ภาษาอังกฤษ
ใบขอกันเงิน (ขยายการกันเงิน)
ใบขอกันเงิน
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( บก.111)
แบบขอเบิกใบเสร็จ
-->  page 1 [ 2