ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
 
ระเบียบ กลับหน้าหลัก
      ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏฺิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564
ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2564
ว่าด้วย กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563
ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563
ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
ว่าด้วย เงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. 2546
ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
-->  หน้า 1