ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
 
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต กลับหน้าหลัก
      สงขลา
แจ้งการโอนเงินนิสิตได้รับค่าบริการอินเตอร์เน็ต เทอม1/2563
แจ้งการโอนนิสิตที่ได้รับเงินคืนเยียวยา (กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้)
แจ้งการโอนนิสิตที่ได้รับเงินคืนค่าเทอมร้อยละ 10
แจ้งการโอนนิสิตที่ได้รับเงินเยียวยาค่าอินเตอร์เน็ต
แจ้งการโอนเงินทุกประเภทประจำปีงบประมาณ2563 (ข้อมูล ณ 3/8/2563)
แจ้งรับเงินค่าตรวสุขภาพ/ค่าเล่าเรียนบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
รายการโอนเงิน-สัญญาเงินยืมนอกงบประมาณ/เยาวลักษณ์ 7917
แจ้งรายการโอนเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัย/กองทุนพัฒนาบุคลากร/เยาวลักษณ์ 7917
แจ้งรับเงินรายได้/เงินแผ่นดิน (เงินสด/เช็ค) รับเงินหน้าเคาน์เตอร์/เยาวลักษณ์ 7917
-->  หน้า 1