ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
เผยแพร่
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
คู่มือ
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานทางการเงิน
 
 
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลับหน้าหลัก
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสแลป้องกันการทุจริต)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ)
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ)
--ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
-->  หน้า 1