ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

   
 
 
     
 
รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
โทร. 63-7007
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลกลุ่มภารกิจธุรการและกลุ่มภารกิจพัสดุ
 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร. 63-
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแล กลุ่มภารกิจการเงิน และกลุ่มภารกิจบัญชี
 
     
 
นางจันทิมา  คงคาลัย
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โทร. 63-7909
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ