ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

รองอธิการบดี

 

                             https://www.tsu.ac.th/personnel/b02.jpg

รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
โทร : 7007
e-mail : joinparakit@gmail.com

                 

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร : 7003
e-mail : granjanamukda@hotmail.com

                                   

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

 

 

                                              

               นางจันทิมา  คงคาลัย
                 หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

                         โทร : 7909
                    e-mail : hello_ku@hotmail.com /
 jantimapai@tsu.ac.th