ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านการเงิน กลับหน้าหลัก

 

                                                                             
(หัวหน้าภารกิจการเงิน) .....................................
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร.  
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ                                      
 
   
 
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 63-7908
e-mail ac_galima@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7913
e-mail sopish@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้าง
 
     
 
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7907
e-mail kanjanawalai@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางประไพ อินทร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7915
e-mail prapai@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือนข้าราชการ
 
     
 
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7906
e-mail hwan_5@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ สัญญายืมเงิน - สงขลา
 
     
 
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7914
e-mail mata_2007@windowslive.com
หน้าที่รับผิดชอบ การเงินรับนิสิต
 
     
     
นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7910
e-mail nuchanat@msn.com
หน้าที่รับผิดชอบ การเงินรับบุคลภายนอก
  
     
     
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7904
e-mail daolvly@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ สวัสดิการ , เงินลงทุน
 
     
     
นางสาวสุพรรณษา จันทรักษ์
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7916
e-mail supansa@tsu.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 

   

 

นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7917
e-mail piyapat.s@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ การเงินจ่าย
 
     
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7165
e-mail pwirongrong@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ สัญญายืมเงิน - พัทลุง
 
     
     
นางดวงกมล เรืองณรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7187
e-mail won2557@outlook.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
 
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7166
e-mail prapaitips@hotmail.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
 

 

นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7167
e-mail Oraya_joy@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
    
นางสาวอุไร  วงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7185
e-mail uraikong@hotmail.co.th 
kurai@tsu.ac.th 
หน้าที่รับผิดชอบ การเงินรับนิสิต - พัทลุง ,
การเงินรับบุคคลภายนอก - พัทลุง
 

 

 

   

นางสาวกัณฐิมา สมประสงค์
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7193
e-mail kanthima@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ เอกสารเบิกจ่ายฝ่ายการคลังฯ (หน้างบ)
,ธุรการ
 

   

 

นางสาวนภาพร ดำคำ  
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7192
e-mail damcum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ