ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านการเงิน กลับหน้าหลัก

   
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 63-7908
e-mail ac_galima@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7166
e-mail hello_khwan@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
   
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7913
e-mail sopish@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7907
e-mail Leknoi0616@gtmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางประไพ อินทร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7915
e-mail prapai@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวเยาวลักษณ์ ชูสิงห์แค
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7917
e-mail jimmee_jha555@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7906
e-mail hwan_5@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7914
e-mail mata_2007@windowslive.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวดวงกมล เรืองณรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7167
e-mail won2557@outlook.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
   
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7191
e-mail prapaitips@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
   
นางจันทิมา คงคาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7909
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7167
e-mail Oraya_joy@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง