ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านการเงิน กลับหน้าหลัก

                                    
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 63-7908
e-mail ac_galima@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7166
e-mail hello_khwan@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
 
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7913
e-mail sopish@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7907
e-mail Leknoi0616@gtmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางประไพ อินทร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7915
e-mail prapai@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7906
e-mail hwan_5@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7914
e-mail mata_2007@windowslive.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
 
นางสาวดวงกมล เรืองณรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7167
e-mail won2557@outlook.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
 
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7191
e-mail prapaitips@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
 
นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7167
e-mail Oraya_joy@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
                                   
นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7910
e-mail nuchanat@msn.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
                                     
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7904
e-mail daolvly@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
                                       
นางสาวกัณฐิมา สมประสงค์
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7193
e-mail kanthima@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
                                    
นางสาวสุพรรณษา จันทรักษ์
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7916
e-mail supansa@tsu.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา