ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านบัญชี กลับหน้าหลัก

 
นางสาวศกลวรรณ  ดำนุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 61-7190
e-mail sakonwan_d@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7165
e-mail suwanmanee6@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวสัณสนี  แซ่ลี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7190
e-mail makine_neko@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวอุไร วรศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7165
e-mail uraikong@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวสุทิศา มีแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7918
e-mail suti_sa@live.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
 
นางสาวนภาพร ดำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7192
e-mail damcum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางสาวอัณทิกา  พรมแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 61-7165
e-mail promkaewu@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
 
นางศุภวรรณ  อภิวันทนากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7918
e-mail supawan@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
 
นางสาวดารีนา  รังสิโยกฤษฎ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7905
e-mail dgwanu@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
 
 
นางสาวทัศนีย์  เกิดมุสิก
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7912
e-mail tkjum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา