ผศ.นพดล  ศุกระกาญจน์
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางจันทิมา คงคาลัย
นางจันทิมา คงคาลัย
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวสุพรรณษา จันทรักษ์
นางสาวสุพรรณษา จันทรักษ์
นักวิชาชีพ - สงขลา
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวสุทิศา มีแก้ว
นางสาวสุทิศา มีแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางดวงกมล เรืองณรงค์
นางดวงกมล เรืองณรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวอุไร  วงศรี
นางสาวอุไร วงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวบุษกร บรรจงรัตน์
นางสาวบุษกร บรรจงรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวกัณฐิมา สมประสงค์
นางสาวกัณฐิมา สมประสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวนภาพร ดำคำ
นางสาวนภาพร ดำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณมณี
นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
 นางสาวอัณทิกา  พรมแก้ว
นางสาวอัณทิกา พรมแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวศกลวรรณ ดำนุ้ย
นางสาวศกลวรรณ ดำนุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
 นางสาวสัณสนี  แซ่ลี้
นางสาวสัณสนี แซ่ลี้
นักวิชาการเงินและบัญชี - พัทลุง
นางสาวดารีนา  รังสิโยกฤษฎ์
นางสาวดารีนา รังสิโยกฤษฎ์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวนูรีฮัน  เล็งนู
นางสาวนูรีฮัน เล็งนู
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวทัศนีย์  เกิดมุสิก
นางสาวทัศนีย์ เกิดมุสิก
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นายเพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา
นายเพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการพัสดุ
นายนฤนาท เกศสระ
นายนฤนาท เกศสระ
นักวิชาการพัสดุ
นายพรเทพ ทองชู
นายพรเทพ ทองชู
นักวิชาการพัสดุ
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
นักวิชาการพัสดุ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นายปิยพัทธ์ สุวรรณพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี - สงขลา
นางกนกพร  มุสิกะจินดา
นางกนกพร มุสิกะจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
นางเนตรภิรมณ์  รอดขวัญ
นางเนตรภิรมณ์ รอดขวัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล