เผยแพร่

ตารางรายได้ค่าธรรมการศึกษาและรายได้อื่น(แยกตามส่วนงาน) ปีการศึกษา 2564 รายงานรายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ) รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ) รายงานการรับเงินแหล่งเงินฝาก เงินบริจาค ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566) รายงานรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566) รายงานผลการดำเนินงาน FP26 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ปีการศึกษา 2564 การจัดการความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ การเงิน บัญชี และพัสดุ การจัดการความรู้ การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับหน่วยงานลักษณะพิเศษ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติการเงิน การบัญชี การพัสดุ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณทางการเงิน แจ้งปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โครงการเงินทุนหมุนเวียน แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการ ขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ2561 คำอธิบายของหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ โครงการอบรมมาตรฐานบัญชีเกษตรกรรม (วันที่19-20ต.ค.63) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล