0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ประจำปีการศึกษา 2560

โครงสร้างองค์กร คำรับรองการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งภาระงานรายบุคคลสังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2560 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานการพัฒนาตนเองประจำปีการศึกษา 2560 แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558 - 2562 (ปรับปรุง มีนาคม 2561) รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (หลักสูตร ปี 2560) Action Planning for improvement Priorities การประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานความสามารถในการทำเงินเหลือจ่าย (TSU13) ความสามารถในการทำเงินเหลือจ่าย (TSU13) สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) แผนกลยุทย์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558-2562 (ปรับปรุง 2562)