0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

คลิปการสอนใช้งานระบบสารสนเทศบัญชี 3 มิติ

สามารถศึกษาการบันทึกลูกหนี้ประเภทต่างๆ ดังนี้

-ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบุคลากร  คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้กองทุนวิจัย คลิกที่นี่

-ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้ทุนวิจัย-เงินนอก(ตั้งแต่ปี61) คลิกที่นี่