0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ด้านการเงิน

การยืมเงินของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการยืมเงินมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  ขั้นตอนการยืมเงินมหาวิทยาลัยดำเนินการ เข้าเว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เข้าเมนู บริการข้อมูล > เผยแพร่ข้อมูล > ขั้นตอนการยืมเงินมหาวิทยาลัย

 เมื่อยืมเงินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ซึ่งยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาส่งคืน สามารถยืมเงินเพื่อทำกิจกรรมเพิ่มครั้งที่ ได้หรือไม่

คำตอบ : ยืมเงินมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องไม่ครบกำหนดการยืมเงิน และต้องทำบันทึกข้อความยืมเงินครั้งที่ อ้างถึง ระเบียบการยืมเงินปี 2563 ข้อ 8.4 การอนุมัติ ให้ยืมเงิน ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็น และห้ามมิให้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ยืมมิได้ชำระเงินรายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 การส่งคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย  สามารถดำเนินการได้อย่างไร

คำตอบ : ขั้นตอนการส่งคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย ดังนิ้
1. ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญคู่จ่าย กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง
2. ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญคู่จ่าย กรณีการยืมเงินอื่น ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ
3. ให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญคู่จ่าย กรณีการยืมเงินจากหมวดรายจ่ายค่าบำรุงกิจกรรม/ค่าบำรุงกีฬา ของฝ่ายกิจการนิสิตให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 60 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการ

 ผู้ยืมเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย ขอทราบสถานะรายการยืมเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือจำนวนเงินคงค้าง

คำตอบ  ผู้ยืมเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านระบบเงินยืมกองทุนสวัสดิการ เมนู ประวัติการทำรายการยืม

 

เงินทดรองมหาวิทยาลัย

 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการนำเงินทดรองของหน่วยงานฝากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  หน่วยงานต้องนำดอกเบี้ยนำส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทันที เป็นประจำทุกครั้งที่เกิดดอกเบี้ย

 หน่วยงานสามารถเก็บรักษาเงินทดรองไว้ได้หรือไม่ หากได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

คำตอบ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยเงินทดรอง พ.ศ. 2554  แยกเป็นกรณี ดังนี้
  1. กรณีส่วนงานและหน่วยงานภายใน ไม่เกิน 20,000 บาท
  2. กรณีหน่วยเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 50,000 บาท
ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่าที่กำหนด ให้หน่วยงานขออนุมัติต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามระเบียบข้อ 13

 

การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย

 สอบถามวิธีการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

คำตอบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อ วรรค กรณี พักที่มีการพักแรมให้นับ 24 ชม.เป็น วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชม.หรือเกิน 24 ชม.และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชม.นั้นนับได้เกิน 12 ชม.ให้ถือว่าเป็น วัน **เดินทางพักแรม ไม่มีเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน**
วรรค กรณีที่ไม่ได้พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม.และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชม. ให้ถือเป็น วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน ชม. ให้ถือเป็นครึ่งวัน
วรรค กรณีมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับตามปกติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสิทธิการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ข้อ 12 (2) กรณีผู้จัดอบรมหรือจัดประชุม ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหาร ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบ กรณีจัดเลี้ยงอาหาร มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ใน และกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร มื้อให้เบิกได้ไม่เกิน ใน 

 ใบเสร็จรับเงินต้องมีองค์ประกอบรายการใดบ้าง และหากมีไม่ครบสามารถดำเนินการอย่างไรให้สามารถเบิกจ่ายได้

คำตอบ  ตามหนังสือเวียนฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/3743 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือ ที่ทำการของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินรวมทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
5. ลายมือชื่อผู้รับเงินกรณีที่ ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก.111) เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่อไปกรณีที่สูญหาย ให้ขอสำเนาใบเสร็จจากผู้รับเงิน/ผู้รับจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วใช้เอกสารดังกล่าว ทำบันทึกเสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมคำรับรองว่า "ยังไม่เคยนำฉบับจริงมาเบิกจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น หากค้นพบภายหลังจะไม่นำมาเบิกเงินกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น" เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นำมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่อไป  link แบบฟอร์ม บก.111  http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=590&idm=2&mid=125

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุหรือไม่

คำตอบ  ไม่ต้องจัดทำตามระเบียบพัสดุ  เนื่องจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ให้ระบุในแบบรายงานค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานช่องค่าพาหนะได้เลย

 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา วันหยุดเบิกได้กี่ชั่วโมง ชั่วโมงกี่บาท

คำตอบ อ้างอิงตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2555 และอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ที่ กค 0409.6/46 ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดให้การเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดเบิกได้ไม่เกิน ชั่วโมง(หักชั่วโมงพัก) อัตราชั่วโมงละ 60 บาท  รวมไม่เกินวันละ 420 บาท 

 เงินบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ตามประกาศใด

คำตอบ  ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตและการกีฬา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ.2564 
link ประกาศ http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=950&idm=2&mid=123

 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสามารถจัดโครงการโดยใช้เงินจากหมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้หรือไม่

คำตอบ  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการไม่สามารถใช้เงินจากหมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ ศธ 64.06/0302 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ข้อที่ 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  การขอใช้งบประมาณเพื่อจัดโครงการ โดยปกติจะใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดรายจ่ายอื่น หากต้องการนำเงินหมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปใช้ในการดำเนินโครงการ ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปยังหมวดเงินอุดหนุน หรือหมวดรายจ่ายอื่น เพื่อให้หมวดรายจ่ายถูกต้อง ไม่อนุญาตให้จัดโครงการในหมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 

สวัสดิการค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี

นิสิตติดต่อขอเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าเล่าเรียน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

คำตอบ  เอกสารที่ใช้เบิกค่าเล่าเรียน มีดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของภาคเรียนที่นิสิตต้องการเบิก
2. ประกาศค่าบำรุงการศึกษาประจำสาขาที่นิสิตเรียน ชุด ประทับตรามหาวิทยาลัยและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3. เอกสารอื่น ๆ (ตามที่ต้นสังกัดของผู้ปกครองต้องการ)

 จะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเล่าเรียนบุตรได้รับการอนุมัติแล้วและสามารถเข้ามาเบิกเงินได้แล้ว

คำตอบ  บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน http://fad.tsu.ac.th/ หัวข้อ บริการข้อมูล > แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต > วิทยาเขตสงขลา > แจ้งรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร แนบลิงค์ http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=804&idm=2&mid=156  โดยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของทั้ง วิทยาเขต จะรวมอยู่ที่วิทยาเขตสงขลาแล้ว บุคลากรสามารถเข้ารับเงินสดได้ในทุกๆวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ในทุกสัปดาห์ (เว้นวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
  - กรณีที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและลงนามของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 - กรณีที่มีรายชื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องและสามารถรับเงินได้ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน หรือสามารถตรวจสอบการรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้เลย

 สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเล่าเรียนบุตรที่ผู้รับสวัสดิการประสงค์ให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบุคลากร ทางฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจะนำฝากให้เมื่อไหร่

คำตอบ  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจะนำฝากรายการสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเล่าเรียนบุตรในทุก ๆ สัปดาห์แรกของเดือน หากบุคลากรที่ประสงค์ให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินนำฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือสะดวกที่จะเข้ามารับเงินสดด้วยตนเองก็สามารถเข้ามารับได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินในทุกๆ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ในทุกสัปดาห์ (เว้นวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน http://fad.tsu.ac.th/ หัวข้อ บริการข้อมูล > แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต > วิทยาเขตสงขลา > แจ้งรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร     แนบลิงค์ http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=804&idm=2&mid=156 โดยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของทั้ง วิทยาเขต จะรวมอยู่ที่วิทยาเขตสงขลาแล้ว

 พนักงานมหาวิทยาลัยต้องการทราบเรื่องเงินสมทบคงเหลือในการตรวจสุขภาพประจำปี ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ  ให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หรือหนังสือของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/0651 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการตรวจสอบสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี สอบถามเจ้าหน้าที่ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 61-7913

 บุคลากรต้องการทราบอัตราเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี

คำตอบ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
ตาม link กรมบัญชีกลาง https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A7257+%E0%B8%A5%E0%B8%A7+28+%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2+59.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A7257+%E0%B8%A5%E0%B8%A7+28+%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2+59.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438173566437&ssbinary=true

 

การรับชำระเงิน/การโอนเงิน

 หน่วยงานประสงค์ให้หน่วยงานภายนอกโอนเงินให้มหาวิทยาลัย หรือกรณีคืนเงินยืมสำหรับบุคลากร สามารถใช้บัญชีที่ใช้รับโอนเงินเข้ามหาวิทยาลัยใช้เลขบัญชีธนาคารอะไร

คำตอบ  โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน แยกเป็น พื้นที่ ดังนี้
   
สำหรับวิทยาเขตสงขลา  
     1. กรณีโอนเงินจากบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่บัญชี 691-2-35949-4   (หมายเหตุ บัญชีเงินฝากธนาคารนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการรับเงินจากนิสิต)
     2. กรณีโอนเงินจากนิสิตวิทยาเขตสงขลา โอนเงินโดยใช้ QR CODE ตาม link http://fad.tsu.ac.th/

    - สำหรับวิทยาเขตพัทลุง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โอนเงินโดยใช้ QR CODE (รับเงินทุกประเภท) ตาม link http://fad.tsu.ac.th/

 บุคลากรประสงค์จะโอนคืนเงินสวัสดิการ เลขที่บัญชีธนาคารรับโอนใช้บัญชีอะไร

คำตอบ  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขบัญชี 691-2-50185-5

 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถดูข้อมูลการโอนเงิน ตามเอกสารการเบิกจ่ายที่หน่วยงานส่งเข้ามาเบิกจ่ายและมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ได้จากที่ใด

คำตอบ  บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน http://fad.tsu.ac.th/หัวข้อ บริการข้อมูล > แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต > วิทยาเขตสงขลา > แจ้งรายการโอนเงินปีงบประมาณ 2565 แยกเป็น
   1. แจ้งรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
   2. แจ้งการโอนเงินทุกประเภทปี 2565
        > วิทยาเขตพัทลุง > แจ้งรายการโอนเงินปีงบประมาณ 2565 แยกเป็น
    1. รายการโอนนิสิต 64-65
    2. รายการโอน 65

 นิสิตต้องการชำระเงินค่าคำร้องต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  วิธีชำระเงินค่าคำร้องต่าง ๆ 
  1. นิสิตยื่นคำร้องผ่านระบบทะเบียน โดยเลือกรายการที่ต้องการ และใส่จำนวนเอกสารที่ต้องการ 
  2. สแกนจ่ายคิวอาร์โค้ดเพื่อจ่ายเงิน แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินและรหัสนิสิตในไลน์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ID Line @002shane  
  3. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิต โดยบันทึกภาพหน้าจอการรับชำระเงิน ส่งกลับให้นิสิตทาง 
Line  
  4.  เมื่อได้รับการตอบกลับ ให้นิสิตติดต่อรับเอกสารที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา หรือติดต่อผ่านเพจงานทะเบียน ดังนี้ https://www.facebook.com/Registrar.TSU

 นิสิตจะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ วิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ถูกต้อง ดังนี้
วิธีที่ 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากระบบทะเบียน แล้วนำใบแจ้งหนี้ไปจ่ายกับธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้
วิธีที่ ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ 
      เมื่อชำระเงินแล้วเก็บหลักฐานการชำระเงิน และเมื่อผ่านไป สัปดาห์ นิสิตต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในระบบทะเบียน  หากพบว่าค่าลงทะเบียนมีสถานะ "หนี้ค้างชำระ" ให้นิสิตติดต่อฝ่ายการคลังและทรัพย์สินโดยด่วน 
โดยการแอดไลน์ไอดี สำหรับวิทยาเขตสงขลา @002share ชื่อไลน์ TSU Finance สำหรับวิทยาเขตพัทลุง 098-0163282 ชื่อไลน์ สนง.ฝ่ายการคลังฯพัทลุง
      กรณีที่นิสิตไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ให้นิสิตติดต่องานทะเบียน ตามวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษา เพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิต 

 

อื่น ๆ 

1.ข้อมูลผู้ขาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากที่ใด

คำตอบ  เว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > บริการข้อมูล > แบบฟอร์ม >เอกสารทางการเงิน