0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ด้านบัญชี

1. หน่วยงานขอยกเลิกใบขออนุมัติเบิก แต่งบประมาณไม่คืนกลับไปที่หน่วยงาน

ตอบ ให้หน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
- กรณีทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ให้เข้าเมนูระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง เลือก เมนูย่อย ปิดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
- กรณีทำใบขอซื้อ/ขอจ้าง/ใบขออนุมัติเบิก(PR) ให้เข้าเมนู
ให้เข้าเมนูระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง เลือก เมนูย่อย บันทึกปิดใบขอซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก

2. กรณีหน่วยงานจัดโครงการ  ประชุม หรือรับรองบุคคลภายนอก ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารว่าง และหรืออาหารกลางวัน ควรเลือกชื่อบัญชีอย่างไร

ตอบ การเลือกใช้ชื่อบัญชีสำหรับการเลี้ยงรับรอง แยกเป็น 3 กรณี ดังนี้
     1. กรณีจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้วมีการเลี้ยงอาหารในแต่ละมื้อ เลือกใช้ชื่อบัญชี ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
     2. กรณีมีการจัดประชุมตามประชุมสมัยสามัญ หรือวิสามัญ ของหน่วยงาน เลือกใช้ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายในการประชุม
     3. กรณีหน่วยงานภายนอกขอศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม เลือกใช้ชื่อบัญชี ค่ารับรองและพิธีการ

3. หน่วยงานขอยกเลิกเอกสารใบขออนุมัติเบิกในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ รายการเงินมัดจำประกันสัญญารับและเงินมัดจำประกันซองรับ ซึ่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้เนื่องจากสาเหตุใด 

ตอบ  เนื่องด้วยระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติได้ยกเว้นมิให้ยกเลิกเอกสารใบขออนุมัติเบิก
กรณีสำหรับรายการเงินมัดจำประกันสัญญารับและเงินมัดจำประกันซองรับ เนื่องจากการยกเลิกทำให้ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดที่ระบุไว้ในขั้นตอนการทำสัญญา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

4. กรณีหน่วยงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่ง สามารถเลือกชื่อบัญชีเป็น ค่าวัสดุใช้ไปในโครงการ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเลือกชื่อบัญชีเป็น ค่าวัสดุใช้ไปในโครงการ ได้ หากเป็นโครงการที่ใช้เงินหมวดเงินอุดหุนนทั่วไปหรือรายจ่ายอื่น และเป็นวัสดุที่ระบุไว้ในงบประมาณโครงการ 

5. กรณีหน่วยงานมีการเบิกค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร จะต้องเลือกชื่อบัญชีอะไร

ตอบ เลือกชื่อบัญชี ค่าโทรศัพท์  ตามมติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 นที่ 23 สิงหาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ข้อ 2.2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

6. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา (ประธานกรรมการ,กรรมการ) เลือกชื่อรายการในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติอย่างไร

ตอบ ผู้จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ให้เลือกประเภทรายการเป็นกิจกรรม และเลือกชื่อรายการ กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

7. กรณีใดที่เข้าหลักเกณฑ์เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ตอบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกบัญชีเกี่ยวกับการฝึกอบรม
(กิจกรรมจัดฝึกอบรมในประเทศ-บุคคลภายใน,กิจกรรมจัดฝึกอบรมต่างประเทศ-บุคคลภายใน,กิจกรรมจัดฝึกอบรม-บุคคลภายนอก)1.พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เป็นหลัก โดยต้องมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ การฝึกอบรมตามข้อ 3-5 ต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อดังนี้
 (1) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กรณีจัดฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ)หรือพัฒนาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมให้บุคคลภายนอก)
 (2) มีหลักสูตร
 (3) มีวิทยากรให้ความรู้โดยจะเบิกค่าวิทยากรหรือไม่ก็ได้
 (4) มีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
 (5) ต้องไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (6) ต้องไม่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา
 (7) ต้องไม่เป็นการประชุมราชการ

 2. พิจารณาวัตถุประสงค์ว่าฝึกอบรมให้บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกเป็นหลัก 
  2.1 หากเป็นการฝึกอบรมให้บุคคลภายใน ให้ใช้ผังบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการจัดฝึกอบรม-ในประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดฝึกอบรม-ต่างประเทศ ตามสถานที่ที่จัดฝึกอบรม
  2.2 หากเป็นการฝึกอบรมให้บุคคลภายนอก ให้ใช้ผังบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
3. หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์แล้ว แต่จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ให้พิจารณาจำนวนผู้เข้าอบรมว่าเป็นประเภทใดมากกว่ากันระหว่างบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก 
  3.1 หากจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมเป็นบุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอก ให้ใช้ผังบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการจัดฝึกอบรม-ในประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดฝึกอบรม-ต่างประเทศ ตามสถานที่ที่จัดฝึกอบรม
  3.2 หากจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมเป็นบุคคลภายนอกมากกกว่าบุคคลภายใน ให้ใช้ผังบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก

4. กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมของนิสิต ให้บันทึกรายการกระจายค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8.  สามารถดาวน์โหลดรายงานการรับเงินรายได้บริการวิชาการ  เงินรับฝาก เงินบริจาค และรายละเอียดทุนวิจัยภายนอกได้ที่ไหน 

ตอบ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดทำรายงานประจำเดือนแจ้งเวียนทุกส่วนงานทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน/บริการข้อมูล/เผยแพร่ (http://fad.tsu.ac.th/page.php?idm=2&mid=133)

9.การหักค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ (6% และ 16% เข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย มีวิธีการอย่างไร

ตอบ กรณีที่ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย หักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 16%  
กรณีมิได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย หักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 6%
อ้างอิง  ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2563 
linkระเบียบ http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=592&idm=2&mid=121

10. กำหนดปิดงวดบัญชีวันไหน เวลากี่โมง

ตอบ ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซด์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ตาม link http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=590&idm=2&mid=125 และสามารถดูรายละเอียดได้ในปฏิทินหน้าเว็บไซต์