0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ประวัติ

ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 กฏหมายได้มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณา  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดหน่วยงานภายใน เพื่อรองรับบทบาทอำนาจหน้าที่ของภารกิจที่ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2542 มีมติเห็นชอบการจัดส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มเติม จากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2542 โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามในประกาศ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 22 กันยายน 2542 มีรายละเอียดเฉพาะการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

          ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

                  (1) ส่วนบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

                        1) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

                        2) กลุ่มงานนโยบายและแผน

                        3) กลุ่มงานประสานงานส่วนกลาง

                        4) กลุ่มงานธุรการกลาง

                        5) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา

                  (2) ส่วนบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

                       1) กลุ่มงานคลัง

                       2) กลุ่มอาคารและสถานที่

                       3) กลุ่มงานบุคคล

                       4) กลุ่มงานธุรการสงขลา

                  (3) ส่วนบริการวิชาการและนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

                       1) กลุ่มงานบริการการศึกษา

                       2) กลุ่มงานกิจการนิสิต

                       3) กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา

                       4) กลุ่มงานแผนงาน

                       5) กลุ่มงานธุรการ

          เมื่อ พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีการขยายงานเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 จึงเห็นชอบปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานนโยบายและแผน

2. กลุ่มงานบุคคล

3. กลุ่มงานธุรการสงขลา

4. กลุ่มงานธุรการพัทลุง

5. กลุ่มงานคลังและพัสดุ

6. กลุ่มงานอาคารและสถานที่

7. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

8. กลุ่มงานกิจการนิสิต

9. กลุ่มงานบริการการศึกษา

10. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

          ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแบบ 2 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบริหารและการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

          1. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

              1.1 กองแผนงาน

              1.2 กองกลาง

              1.3 กองคลังและพัสดุ

              1.4 กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

              1.5 กองบริหารบุคคล

          2. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตสงขลา ดังนี้

              2.1 กองบริหารวิทยาเขตสงขลา

          3. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

              3.1 กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง

          4. ให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานอิสระ ดังนี้

              4.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

              4.2 สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

              4.3 สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

              4.4 สำนักบริหารรายได้และทรัพย์สิน

              4.5 หน่วยตรวจสอบภายใน

              4.6 สภาคณาจารย์

          ต่อมามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการนี้ ได้มีการแบ่งส่วน ในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้แบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

          1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

              1.1 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

          2. สำนักงานมหาวิทยาลัย

              2.1 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

              2.2 ฝ่ายแผนงานและการคลัง

              2.3 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

              2.4 งานวิเทศสัมพันธ์

              2.5 งานตรวจสอบภายใน

          3. สำนักงานวิทยาเขต

              3.1 สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

                    3.1.1 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

                    3.1.2 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

              3.2 สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

                    3.2.1 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

                    3.2.2 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

          และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการนี้ ได้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คล่องตัว จึงได้มีการปรับปรุงและแบ่งหน่วยงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต ดังนี้

          1. ให้แบ่งและมีหน่วยงานโดยกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

              1.1 ฝ่ายแผนงาน รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนพัฒนา แผนงาน แผนงบประมาณ และแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

              1.2 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่าย เงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

          ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดกลุ่มภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1. กลุ่มภารกิจด้านธุรการ

          2. กลุ่มภารกิจด้านการพัสดุ

          3. กลุ่มภารกิจด้านการบัญชี

          4. กลุ่มภารกิจด้านการเงิน

          5. กลุ่มภารกิจด้านการบริหารรายได้และทรัพย์สิน