0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ

                    ----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

                    -----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                    -----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

                    -----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

                    -----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

                    -----สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

          O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแแผนการจัดหาพัสดุ  

                     -- ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

                      -- รายงานแผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              -- รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              --รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

                      --รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณปี 2563

          O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                 -- ลิงค์ข้อมูล

          O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                                 -- ลิงค์ข้อมูล

          O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                 -- ลิงค์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

            O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                 -- ลิงค์ข้อมูล