0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ)

         O14 มาตรฐานการให้บริการ

                        - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

                        - ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้างบค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

                       - ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้างบค่าใช้จ่าย วัสดุ

          O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                       - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                       แจ้งรายการโอนเงินปีงบประมาณ 2562 (สงขลา)

                       - แจ้งรายการโอนเงินปีงบประมาณ 2562 (พัทลุง)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน)

          O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย

                      คู่มือการเรียกรายงานสถิติการส่งคืนเอกสาร

                      คู่มือภารกิจพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ)

          O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุง)

                    - เดือน ตุลาคม 2561

                    - เดือน พฤศจิกายน 2561

                    -  เดือน ธันวาคม 2561

                    -  เดือน มกราคม 2562

                    -  เดือน กุมภาพันธ์ 2562

                    -  เดือน มีนาคม 2562

                    - เดือน เมษายน 2562

                  เดือน พฤษภาคม 2562

                    - เดือน มิถุนายน 2562

                    - เดือน กรกฎาคม 2562

                    -  เดือน สิงหาคม 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

            O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

            O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

            O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                      - รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

                      ขอยืนยันยอดงบประมาณและให้ตั้งมิติงบประมาณ วิทยาเขตพัทลุง

                      ขอยืนยันยอดงบประมาณและให้ตั้งมิติงบประมาณ วิทยาเขตสงขลา

                      รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

            O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสแลป้องกันการทุจริต)

            O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

            O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง