0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ด้านธุรการ

1. การตรวจสอบสถานะของเอกสารเบิกจ่ายที่หน่วยงานส่งมาเพื่อเบิกจ่ายและส่งมาเพื่อยกเลิก มายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สินตอนนี้อยู่ขั้นตอนใด

คำตอบ ให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ สามารถตรวจสอบได้จากในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ โดยขั้นตอนดังนี้
1. log in เข้าระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ 

2. ไปที่รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3. ไปที่เมนูย่อย รายงานสถานะเอกสาร /กรอกข้อมูลในทุกๆช่องให้ครบถ้วน / และกดเครื่องพิมพ์
4. ระบบจะรายงานสถานะของเอกสารเบิกจ่ายที่ท่านต้องการทราบขั้นตอน

2. ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินวันไหน และกำหนดปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวันไหน

คำตอบ : คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนดประชุมทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด : ประชุมวันจันทร์ถัดไป) และกำหนดปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด : วันทำการก่อนวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน) หรือสามารถดูรายละเอียดวันที่ประชุมและวันที่กำหนดปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > บริการข้อมูล > เผยแพร่ > ปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2565

3. คำถาม : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : จัดทำบันทึกข้อความเสนอ "เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน" พร้อมแนบแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
ส่งมายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน หรือส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ทั้งนี้ แบบเสนอวาระการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > บริการข้อมูล > แบบฟอร์ม > แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

4. แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายฉบับใหม่ สามารถโหลดได้จากที่ไหน

คำตอบ : สามารถโหลดได้จากหน้าเว็บฝ่ายการคลังแลัทรัพย์สิน หัวข้อ บริการข้อมูล >>แบบฟอร์ม >> เอกสารทางการเงิน >> แบบฟอร์มขอสร้างหลักผู้ขายและแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย (เริ่มใช้25ธ.ค.63)