0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th
Add Line เพิ่มเพื่อนฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
แอพพลิเคชั่นการโอนเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชี
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -วิทยาเขตพัทลุง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - วิทยาเขตสงขลา